Odpowiedzialny Biznes

Spółki i Oddziały Grupy Kapitałowej PGNiG od lat prowadzą liczne działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju zarówno, jeśli chodzi o rynek, jak i miejsce pracy, społeczności lokalne czy środowisko naturalne.

Czym jest CSR?

Tak jak działania Ignacego Łukasiewicza, wyprzedzające w istocie zobowiązania i regulacje prawne, obecnie - społeczna odpowiedzialność biznesu - czy CSR (Corporate Social Responsibility) - jest z definicji - niewymuszonym prawnie, dobrowolnym działaniem firmy. Istotą społecznej odpowiedzialności biznesu jest wykraczanie poza prawne nakazy, robienie więcej niż to konieczne. Można powiedzieć, że społeczna odpowiedzialność czy zrównoważony rozwój to filozofia działania firmy, wpisanie w jej strategię biznesową aktywności, które przyczyniając się do wzrostu przedsiębiorstwa, służą także jego dalszemu czy bliższemu otoczeniu czy ogólniej mówiąc jej interesariuszom. Tak też, jako długofalowe, strategiczne podejście pojmuje je PGNiG i szerzej spółki należące do Grupy Kapitałowej PGNiG.
Działania te realizujemy w czterech podstawowych  obszarach: rynek, miejsce pracy, społeczności lokalne i środowisko naturalne.

Za Ministerstwem Rozwoju:

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR) zgodnie z definicją Komisji Europejskiej jest „odpowiedzialnością przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo”. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nie stosuje pojęcia CSR lecz odpowiedzialne prowadzenie biznesu (ang. responsible business conduct, RBC) podkreślając kontekst inwestycyjny prowadzenia biznesu.

Wpływ przedsiębiorstwa na otaczającą nas rzeczywistość ma wielowymiarowy charakter i przejawia się nie tylko w dbałości firmy o środowisko naturalne, pracowników i warunki pracy. Rola jaką przypisujemy CSR/RBC we współczesnej gospodarce – to prowadzenie działalności w oparciu o podobne wartości, dostrzeganie ludzi w procesach produkcji, dystrybucji i konsumpcji oraz wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

Tradycje CSR w GK PGNiG

Jesteśmy w tym zakresie spadkobiercami wspaniałej tradycji, zapoczątkowanej już w połowie XIX wieku przez Ignacego Łukasiewicza, pioniera światowego przemysłu naftowego. Z inicjatywy Łukasiewicza w latach 70-tych XIX wieku powstały tzw. Barckie Kasy - w istocie pierwsze w Europie instytucje ubezpieczeniowe na wypadek choroby, inwalidztwa, czy wreszcie  starości. Robotnicy korzystali z bezpłatnej opieki lekarskiej, otrzymując wynagrodzenie za czas choroby, a po przepracowaniu 20 lat w kopalni - również emeryturę. Rodziny ofiar wypadków śmiertelnych mogły liczyć na wypłatę zapomogi i zwrot kosztów pogrzebu.

Pracownicy mówili o Ignacym Łukasiewiczu „ojciec", co chyba najlepiej oddaje poziom wzajemnych relacji. Poza odpowiedzialnością wobec własnych pracowników Ignacy Łukasiewicz wykazał się też dużym zrozumieniem potrzeb społeczności lokalnej. Znany był jako wspaniały filantrop i dobroczyńca. Naturalne jest, że Ignacy Łukasiewicz został patronem Fundacji PGNiG SA, działającej od 2004 roku, ciągle jednak mamy poczucie, że to postać niestety mało znana i czekająca na odkrycie dla polskiego społeczeństwa.

Co to znaczy że jesteśmy odpowiedzialni?

Bogate tradycje csr w GK PGNiG przekładają się na konkretne działania oddziałów i spółek w czterech obszarach: rynek/klient, środowisko, pracownicy, społeczeństwo/społeczności lokalne/partnerzy.

Plik prezentacji znajduje się TUTAJ

GK PGNiG wobec rynku

Jako firma notowana na giełdzie, działamy w oparciu o dokument "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w Warszawie” i staramy się wyprzedzać obowiązujące praktyki w tym zakresie.

Firmy GK PGNIG posiadają certyfikaty zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) z normą PN-EN ISO 14001. Promujemy nowe rozwiązania i technologie.

Jeden z Oddziałów PGNiG SA - Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze jako jedyne w Polsce, a jedno z dwóch w Europie, posiada unikalne kompetencje - akredytację na badania związane z emisją CO² ze spalania gazu ziemnego.

Jako wiodąca firma w branży wspieramy  szkolnictwo zawodowe średnie i wyższe, uczestniczymy w istotnych dla branży dyskusjach i przekształceniach. Można śmiało powiedzieć, że żadna z ważnych dla branży konferencji nie odbywa się bez nas, pracowników Grupy PGNiG.

GK PGNiG wobec środowiska

Szanujemy środowisko naturalne, jest to ważny element naszej strategii. Wpływ spółek Grupy PGNiG na środowisko jest wpisany w specyfikę ich działalności. PGNiG ingeruje w zasoby naturalne praktycznie w każdym obszarze działalności, a jednocześnie wykorzystanie gazu ziemnego, który pozyskuje, pozwala na znaczące ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Działania proekologiczne towarzyszą aktywności PGNiG wszędzie, gdzie są obecne spółki Grupy PGNiG - w kraju i poza jego granicami. O znaczeniu, jakie tym kwestiom przypisują spółki, najlepiej świadczy fakt ich dobrowolnego przystępowania do programów samoograniczania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Spółki GK PGNiG prowadzą monitoring i likwidowanie powstałych zanieczyszczeń terenów oraz dołów smołowych, likwidowanie starych dołów urobkowych, likwidowanie kopanek i odwiertów, rekultywację terenów pokopalnianych (poprzez stosowanie nowych  technologii zestalania odpadów urobku skalnego i odwadniania  płynnych odpadów płuczki ograniczano wpływ odpadów wiertniczych na środowisko.) Raportujemy gazy cieplarniane, wolumen zużycia wody i ilości wytwarzanych odpadów.

Od kilkunastu lat służby ochrony środowiska PGNiG przygotowują obszerne coroczne raporty środowiskowe na potrzeby wewnętrzne całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Zawarte w nich dane środowiskowe zestawiane są w grupy tematyczne powiązane odpowiednio z konkretnym rodzajem oddziaływania środowiskowego oraz z określonym elementem środowiska.

Zakres opracowania uwzględnia wszystkie aspekty związane z ochroną środowiska - prawne, inwestycyjne, ekonomiczne, systemy zarządzania środowiskowego oraz wdrażanie nowych technologii. W 2007 roku po raz pierwszy opublikowany został zewnętrzny, dostępny dla wszystkich raport środowiskowy, a od roku 2008 kwestie związane z ochroną środowiska zostały włączone do raportów społecznych PGNiG.

Raporty dostępne są tutaj

 

GK PGNiG wobec pracowników

Jeśli spojrzymy na odpowiedzialność społeczną spółek Grupy Kapitałowej PGNiG przez pryzmat odpowiedzialności wobec zatrudnianych pracowników, to okazuje się, że to właśnie PGNiG wyznacza w tym jakże istotnym obszarze, najwyższe standardy. I to zarówno w kwestiach dialogu społecznego rozumianego jako relacje ze związkami zawodowymi, jak i świadczeń wobec pracowników. Pracownicy posiadają opiekę medyczną, rehabilitację zdrowotną, programy emerytalne oraz bardzo szeroki wachlarz świadczeń socjalnych. PGNiG wspiera rozwój pracowników, poprzez różnego rodzaju szkolenia krajowe i zagraniczne, pracownicy korzystają ze studiów podyplomowych, podstawowych, studiów MBA. Również aktywność sportowa pracowników ma duże wsparcie pracodawcy, zarówno poprzez organizację, jak i dofinansowanie różnych form aktywnego wypoczynku.

Na osobny rozdział zasługują też kwestie BHP w Grupie PGNiG. O wysokich standardach w tym zakresie najlepiej świadczą fakty -  spółki Grupy PGNiG są obecne na polach naftowych Europy, Afryki i Azji Centralnej, realizując zamówienia największych, światowych koncernów. Oznacza to, że posiadane przez nie certyfikaty, dotyczące systemów jakości oraz zarządzania bezpieczeństwem i ochroną środowiska HSE (Heath, Safety and Environment), spełniają najwyższe, międzynarodowe normy. Od 2016 r. w Grupie Kapitałowej obowiązuje Polityka QHSE (Jakości, Środowiskowa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy), która realnie wprowadza ideę zrównoważonego rozwoju oraz zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

GK PGNiG wobec społeczeństwa

PGNiG wspiera liczne inicjatywy służące polskiej nauce i kulturze, ochronie i zachowaniu dziedzictwa narodowego dla przyszłych pokoleń, w wymiarze ogólnopolskim i lokalnym.

Pod opieką PGNiG SA pozostaje Muzeum Gazownictwa w Warszawie, które mieści się w zabytkowych budynkach gazowni miejskiej z 1888 r. przy ul. Kasprzaka. Spółka od lat jest też donatorem Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, miejscem, w którym rozpoczęła się światowa kariera ropy naftowej.

Pomocą charytatywną zajmuje się powołana w 2004 roku Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Prowadzi działalność publiczną i społecznie użyteczną na rzecz promocji i wspierania:

 • kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych, muzycznych i filmowych,
 • pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą,
 • działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej,
 • ochrony zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego i muzeów,
 • kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 • oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno-patriotycznych, w tym również polegającej na kształceniu studentów,
 • ochrony środowiska,
 • inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
 • dobroczynności,
 • kultu religijnego.

W 2016 r. Fundacja skupiła swe działania na dwóch autorskich programach - „Być jak Ignacy” (więcej informacji na stronie: http://bycjakignacy.pl/) i „Rozgrzewamy Polskie Serca” (więcej informacji na stronie: http://rozgrzewamypolskieserca.pl/), jak również wspierała wiele inicjatyw zgodnych z powyższym zakresem działalności.

W latach poprzednich Fundacja współpracowała ze szkołami im. Ignacego Łukasiewicza, którym przekazała środki finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Chcąc zainteresować młodych ludzi naukami ścisłymi, zmotywować ich do rzetelnej pracy i pogłębiania wiedzy Fundacja utworzyła fundusze stypendialne dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów kształcących się na kierunkach związanych z przemysłem naftowym i gazownictwem. Za program ten  Fundacja otrzymała nagrodę w konkursie „Dobre stypendia". Konkurs zorganizowały Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Moje Stypendium.

Działalność charytatywna jest praktycznie realizowana przez wszystkie oddziały i spółki Grupy PGNiG. PGNiG przykłada dużą wagę do aktywności w środowiskach lokalnych, na terenie działania swoich Oddziałów i Spółek, które najlepiej przecież mogą rozpoznać potrzeby miejscowych środowisk.

Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu GK PGNiG

W 2008 roku, wraz z ogłoszeniem nowej strategii biznesowej,  rozpoczęto projekt wypracowania strategii odpowiedzialności społecznej w Grupie PGNiG. Kierując się dobrym przykładem dużych koncernów paliwowo-energetycznych i głębokim przekonaniem o wartości działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu Grupa Kapitałowa  PGNiG, jako pierwsza firma z branży gazowniczej w Polsce, postanowiła wdrożyć kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju. W jej tworzenie zaangażowani byli pracownicy wszystkich obszarów merytorycznych centrali PGNiG SA oraz Spółek GK PGNiG. Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu została ogłoszona w połowie 2009 roku. W tym samym roku publikowaliśmy pierwszy raport społeczny "Odpowiedzialna Energia".

Obecnie jesteśmy w trakcie procesu aktualizacji naszej strategii CSR, po jej ogłoszeniu uzupełnimy informacje o danych za lata 2015 i 2016.

Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski

Od 2014 r. jesteśmy częścią Konsorcjum naukowo-badawczego, które chce podnosić konkurencyjność polskiej gospodarki. Uczestnicy Konsorcjum zgłaszają propozycje tematów badawczych interesujących zarówno sektor biznesowy, jak i naukowy. Zespoły robocze składające się z przedstawicieli firm i naukowców prowadzą badania i przygotowują ekspertyzy. Działalność Konsorcjum ma służyć rozwiązywaniu rzeczywistych problemów polskich przedsiębiorstw, budowaniu ich bezpieczeństwa, innowacyjności i rozwoju. Więcej informacji - http://cpig.pl/konsorcjum/o-nas/ .

Strona nr z