Rozliczenia

Do rozliczeń z tytułu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego mają zastosowanie ceny, opłaty i zasady ich stosowania zawarte w Taryfie dla Paliw Gazowych, przewidziane dla grupy taryfowej, do której został zakwalifikowany Odbiorca.

Należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez Odbiorcę na podstawie faktur wystawianych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. lub przez inny podmiot działający na jego zlecenie i w jego imieniu, w terminach podanych na fakturach. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. zobowiązuje się do dostarczenia faktur nie później niż 7 (siedem) dni przed terminem płatności określonym na fakturach.

Rozliczanie ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań gazomierza odczytanego przez przedstawiciela upoważnionego przez Operatora lub PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. do odczytu w okresach ustalonych w Taryfie, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.

Cykl odczytowy ustala PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. a jego zmiana nie wymaga zmiany umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
W przypadku, gdy odczyty wskazań gazomierza następować będą w okresach dłuższych niż jeden miesiąc, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. może pobierać należności na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego. Tak ustalone należności mogą być pobierane nie częściej, niż co jeden miesiąc.

Jeśli nie było Odbiorcy podczas dokonywania odczytu przez przedstawiciela upoważnionego przez Operatora lub PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., prosimy o zgłoszenie nam aktualnego stanu gazomierza w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.