Reklamacje

Może zdarzyć się, iż zajdzie z Państwa strony konieczność reklamacji faktury lub innego dokumentu księgowego wystawionego przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy w jaki sposób to uczynić. Podobnie informujemy o możliwych bonifikatach z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi lub samego paliwa gazowego.

Reklamacje:

  • Reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego Odbiorca zgłasza PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. niezwłocznie po otrzymaniu.
  • Rozpatrzenie reklamacji Odbiorcy i udzielenie odpowiedzi nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  • Wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości, która nie jest sporna.

Za niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych paliwa gazowego oraz za niedotrzymanie, zarówno przez OSD, jaki i przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. standardów jakościowych obsługi Odbiorcy, Odbiorcy przysługują bonifikaty zgodnie z Taryfą.

Reklamacja lub skarga może zostać złożona:

  • Bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.
  • Na adres PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. do korespondencji wskazany w umowie lub w polu „Wystawca” na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie którego następuje płatność z tytułu realizacji umowy.
  • Telefonicznie lub faksem na numer telefonu lub faksu PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. wskazany na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie którego następuje płatność z tytułu realizacji umowy.
  • W formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego. (reklamacja składana w tej formie może zostać opisana w polu "Treść wiadomości" w formularzu kontaktowym i/lub dołaczona jako skan wypełnionego i podpisanego np. niżej zamieszczonego formularza do pobrania)

Formularz reklamacji