Chcę zaktualizować moje dane na fakturze

Zmiana danych Klienta zawartych w umowie takich jak:
  • nazwisko
  • adres korespondencyjny1
  • adres zamieszkania
  • inne dane (np. telefon)1

może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o zmianie danych Klienta zawartych w umowie.

Powyższe oświadczenie może być zgłoszone na:

  • standardowym formularzu lub
  • na dokumencie przygotowanym przez Klienta, a także
  • telefonicznie na numer telefonu wskazany na fakturze za paliwo gazowe lub innym dokumencie, na podstawie którego następuje płatność z tytułu realizacji umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Zgłoszenie pisemne może mieć formę listu lub elektroniczną (skan).

Podpisane oświadczenie o zmianie danych klienta zawartych w umowie można:

  • złożyć osobiście w siedzibie Biura Obsługi Klienta
  • wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klienta
  • wysłać w formie zeskanowej za pośrednictem e-bok

Oświadczenie o zmianie danych klienta zawartych w umowie, może złożyć osoba pisemnie upoważniona przez Klienta tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo, którego oryginał pozostaje w Biurze Obsługi Klienta.
Gdy zmianie ulega nazwisko, konieczne jest dostarczenie przez Klienta kopii dokumentu tożsamości, która z chwilą dokonania identyfikacji danych Klienta zostanie zniszczona.

W przypadku, gdy będzie zachodziła konieczność zmiany umowy, zostanie sporządzona nowa umowa lub zostanie sporządzony aneks do umowy.

1pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą.

Załączniki