Skąd ta zmiana?

W dniu 25 lipca 2013r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 820).

Zmiana jednostek rozliczania zużycia gazu ziemnego

Zgodnie z treścią w/w dokumentu zmiana sposobu rozliczania zużycia gazu ziemnego z jednostek objętości - metrów sześciennych na jednostki energii - kilowatogodziny, nastąpi 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia czyli 1 sierpnia 2014r.

Minister Gospodarki w rozporządzeniu nakłada obowiązek rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi na przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją i obrotem paliw gazowych rozliczania się pomiędzy sobą w jednostkach energii. 

Od 1 sierpnia br. Polska przestanie być jedynym państwem w regionie, które w rozliczeniach za gaz nie stosowało jednostek energii. 

do góry

Rozliczenia za zużycie gazu ziemnego i energii elektrycznej w kWh

Ujednolicenie jednostek rozliczania zużycia energii pozwoli konsumentom w łatwy sposób porównywać koszty wykorzystywania różnych rodzajów mediów. 
do góry

Inne istotne postanowienia

Przepisy wynikające z rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 28 czerwca 2013r. w zakresie szczegółowych zasad rozliczeń z Odbiorcami oraz Przedsiębiorstwami energetycznymi dotyczą m. in.:

 • Nieodpłatnego przekazywania, w przypadku zmiany sprzedawcy, danych dotyczących usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych na potrzeby dokonania rozliczeń lub ich korekt (np. danych dotyczących odczytów).
 • Okresów rozliczeniowych ustalonych w taryfie.
 • Sposobu dokonywania rozliczeń za pobrane paliwa gazowe lub wykonane usługi związane z ich dostarczaniem.
 • Sposobu dokonywania rozliczeń w przypadkach zaistnienia przerw lub zakłóceń w dostawach paliw gazowych wynikających z różnych przyczyn.
 • Przyznawania Odbiorcy bonifikaty, także w przypadku niedotrzymania przez Przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców.
 • Opłat za przekroczenie mocy przez Odbiorcę oraz za nielegalny pobór gazu ziemnego w tym za czynności związane ze stwierdzeniem nielegalnego poboru.
 • Praw odnośnie rozliczeń z Odbiorcami Przedsiębiorstwa energetycznego powstałego w wyniku dokonanych przekształceń organizacyjnych, polegających w szczególności na łączeniu, podziale lub wydzieleniu z tego Przedsiębiorstwa innego Przedsiębiorstwa.
 1. Zgodnie z nowymi przepisami, od dnia 1 sierpnia 2014 roku Przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do rozliczenia z Odbiorcami w jednostkach energii (kWh), a nie jak do tej pory w jednostkach objętości (m3).
 2. Współczynnik konwersji ustalany będzie:
  • dla Odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 [kWh/h] - np. Odbiorców domowych - na podstawie średniej arytmetycznej z ostatnio opublikowanych wartości ciepła spalania i liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy okresu rozliczeniowego,
  • dla Odbiorców posiadających urządzenie umożliwiające określenie ciepła spalania w okresie rozliczeniowym - na podstawie średniej ważonej wskazanego przez urządzenie ciepła spalania,
  • dla pozostałych Odbiorców  - na podstawie wartości ciepła spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego.
 3. W celu zapewnienia Odbiorcom jak najszerszej informacji o rozliczeniach za zużycie  paliw gazowych, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. będzie przekazywał Odbiorcom informację:
  • o zużyciu paliw gazowych w okresie rozliczeniowym zarówno w jednostkach energii (kWh), jak i w jednostkach objętości (m3),
  • o wartości współczynnika konwersji wyliczonego zgodnie z rozporządzeniem,
  • o stanach wskazań układu pomiarowego na początku i na końcu okresu rozliczeniowego (określone w m3) - dotyczy Odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 [kWh/h],
  • czy wskazane zużycie jest zużyciem rzeczywistym, czy prognozowanym,
  • o cenie 1 kWh energii.
 4. W rozliczeniach z Odbiorcami pobierającymi paliwa gazowe na podstawie umowy kompleksowej, stosowane będą dwie Taryfy:

  • Taryfa PGNiG SA - określająca ceny paliw gazowych oraz stawki opłat abonamentowych i warunki ich stosowania
  • Taryfa Operatora Dystrybucyjnego - określająca stawki opłat dystrybucyjnych i warunki ich stosowania
do góry

Rozporządzenia poprzedzające zmianę sposobu rozliczania zużycia gazu ziemnego

Wprowadzenie systemu rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii w Polsce było poprzedzone kilkoma istotnymi dokumentami, które przedstawiono poniżej.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych Gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 - w rozporządzeniu tym pojawił się obowiązek bilansowania paliw gazowych w jednostkach energii w systemach przesyłowych.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - rozporządzenie krajowe, regulujące sposób funkcjonowania krajowego systemu gazowniczego i potwierdzające obowiązek bilansowania systemu przesyłowego w jednostkach energii. Dodatkowo, rozporządzenie regulowało zakres prowadzenia kontroli jakości paliw gazowych, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu rozliczeń w jednostkach energii, oraz granice liczbowe wyznaczania obszarów homogennych. Jako obszar homogenny należy rozumieć ustalony obszar sieci, w którym jakość gazu ziemnego jest stała w ustalonych granicach tolerancji.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - na mocy niniejszego rozporządzenia rozszerzono m.in. górną granicę wartości Górnej Liczby Wobbego z 54,0 MJ/m3 na wartość 56,9 MJ/m3 (w warunkach odniesienia 25oC/0oC/101,325kPa), zgodnie rekomendacjami EASEE-gas, co ułatwiło przeszłe przekazywanie partii gazu poprzez graniczne punkty wejścia/wyjścia i wszelkie interkonektory transgraniczne, oraz rozliczanie tych partii w jednostkach energii.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi - wprowadzające system całkowity bilansowań i rozliczeń w jednostkach energii.

Treść rozporządzeń oraz szczegółowe informacje dotyczące przepisów regulujących zasady rozliczeń z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi znajdziecie Państwo poniżej:

Załączniki