Prognozy operacyjne i finansowe

Prognoza operacyjna obejmuje:

  1. prognozę wydobycia gazu ziemnego;
  2. prognozę wydobycia ropy naftowej wraz z kondensatem i gazoliną.

Zarząd PGNiG SA mając na uwadze usprawnienie komunikacji z interesariuszami, przekazuje prognozę finansową opartą na planach działalności gospodarczej spółek Grupy PGNiG i założeniach operacyjnych.

Prognoza i wykonanie wydobycia gazu ziemnego w latach 2016-2018 w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3 (w miliardach m3)*

                               2016 Prognoza 2016 Wykonanie 2017 Prognoza 2018 Prognoza
Polska 3,9 3,9 3,8 3,8
Zagranica, w tym: 0,6 0,6 0,7 0,8

Norwegia

0,5 0,5 0,5 0,5

Pakistan

0,1 0,1 0,2 0,3
Razem 4,5 4,5 4,5 4,6

 

W Pakistanie w najbliższych latach przewidziane jest uruchomienie produkcji ze złoża Rizq, jak również włączenie do produkcji kolejnego otworu na złożu Rehman. Wykonanie dodatkowych otworów w kolejnych latach umożliwi zwiększenie wydobycia.

Wolumen wydobycia gazu ziemnego w jednostkach naturalnych w Polsce, w porównaniu do pierwotnej prognozy, kształtuje się na podobnym poziomie. Zmiana prognozy wydobycia gazu w Pakistanie w roku 2018 wynika z weryfikacji harmonogramu włączenia nowych odwiertów do produkcji.

Prognoza i wykonanie wydobycia ropy naftowej wraz z kondensatem i gazoliną w latach 2016-2018 roku (w tysiącach ton)*

                               2016 Prognoza 2016 Wykonanie 2017 Prognoza 2018 Prognoza
Polska                    757 764 745 840
Zagranica, w tym: 549 555 571 579

Norwegia

549 555 571 579
Razem 1 306 1 319 1 316 1 419

* zaktualizowana 25 Października 2016 raportem bieżącym 98/2016

W Polsce wydobycie ropy naftowej wraz z kondensatem powinno utrzymać się na stabilnym wysokim poziomie, a włączenie do eksploatacji nowych odwiertów pozwoli na jego zwiększenie w 2018 roku.
W Norwegii głównymi przyczynami zmiany prognozy wolumenów wydobycia węglowodorów w latach 2016-2018 jest intensyfikacja wydobycia ropy na złożach Skarv i Morvin oraz udokumentowanie i rozpoczęcie wydobycia dodatkowych zasobów w ramach jednego z odwiertów projektu Vilje.


Powyższe dane nie obejmują wolumenów, które wynikałyby z planowanych akwizycji złóż ujętych w Strategii GK PGNiG 2014-2022.

> Raport bieżący nr 98/2016 Prognoza wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2016 – 2018 - aktualizacja

> Raport bieżący nr 34/2016 Prognoza wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2016 – 2018

Prognoza finansowa obejmuje:

  1. skonsolidowane przychody Grupy PGNiG;
  2. skonsolidowany wynik EBITDA Grupy PGNiG;
  3. wskaźnik zadłużenia Grupy PGNiG.
GK PGNiG 2015 Prognoza [mld PLN]* Wykonanie 2015 [mld PLN] Wykonanie [%]
Przychody 37,1 36,5 98%
EBITDA 6,3 6,1 97%

* zaktualizowana 6 listopada 2015 raportem bieżącym 81/2015

 


> Raport bieżący nr 10/2016  Szacunkowe dane finansowe za IV kwartał 2015

> Raport bieżący nr 81/2015  Aktualizacja prognozy finansowej 2015

> Raport bieżący nr 9/2015  Prognoza finansowa 2015

 

GK PGNiG 2014 Prognoza [mld PLN] 2014 Wykonanie [mld PLN] Wykonanie [%]
Przychody 32,7 34,3 105%
EBITDA 5,9 6,3 108%


> Raport bieżący nr 24/2014  Prognoza finansowa 2014

 

Wskaźnik zadłużenia Prognoza Wykonanie
2015 < 2,0 x EBITDA 1,0 x EBITDA
2014 < 2,0 x EBITDA 0,9 x EBITDA

Prognoza finansowa wyniku EBITDA będzie monitorowana przez PGNiG na bazie danych zarządczych wraz z publikacją raportów okresowych. W tym samym cyklu będzie dokonywana ocena możliwości realizacji prognozy oraz ewentualne korekty prognozy. Kryterium oceny stanowić będzie poziom wykonania prognozy za zamknięty okres, z uwzględnieniem sezonowości wyników na przestrzeni roku oraz czynników ryzyka działalności Grupy.

Realizacja niniejszej prognozy jest zależna od szeregu czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki będą różnić się od wyników prognozowanych. Niektóre czynniki takie jak cena gazu na giełdzie czy cena baryłki ropy Brent pozostają poza kontrolą Spółki. W przypadku istotnych odchyleń od wartości objętych prognozą finansową PGNiG dokona korekty prognozy i przekaże te informacje do wiadomości publicznej. Odchylenia w zakresie założeń nie będą przekazywane do publicznej wiadomości, o ile nie powodują istotnej zmiany prognozy finansowej.