Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/VII/2014 z dnia 07.08.2014 r.

Załączniki

 • Regulamin Komitetu Audytu doc 38.5 kB[click!]

Funkcje Komitetu Audytu

§ 1

 1. W ramach Rady Nadzorczej PGNiG S.A. (dalej: Rada Nadzorcza) działa Komitet Audytu jako stały komitet, służący pomocą Radzie Nadzorczej w zakresie jego zadań określonych w § 4 poniżej.
 2. Funkcje Komitetu Audytu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet Audytu.
 3. Komitet Audytu co 6 miesięcy składa Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności, które są udostępniane akcjonariuszom PGNiG S.A. (dalej Spółka) na najbliższym Walnym Zgromadzeniu .

Skład Komitetu Audytu

§ 2

 1. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden członek niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, powoływany przez Walne Zgromadzenie w trybie § 36 ust. 1 Statutu Spółki, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
 2. Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, przy zachowaniu zasady rotacji, by nie przykładać szczególnego znaczenia do obecności poszczególnych osób.

Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu

§ 3

 1. Pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 2. Komitet Audytu wybiera spośród swoich członków, podejmując uchwałę, Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz jego Zastępcę.
 3. Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu.
 4. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje Przewodniczący Komitetu Audytu.
 6. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu Audytu należy przekazać członkom Komitetu Audytu oraz pozostałym zaproszonym na posiedzenie osobom na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Komitetu Audytu. Z ważnych powodów termin ten może być skrócony do 2 dni.
 7. Przewodniczący Komitetu Audytu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Audytu pozostałych członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu i pracowników Spółki oraz inne osoby, których udział w posiedzeniach Komitetu uznaje za ważny z punku widzenia realizacji zadań Komitetu.
 8. Komitet Audytu podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu Komitetu Audytu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy jego członkowie zostali właściwie zaproszeni. Komitet Audytu może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 9. Uchwały Komitetu Audytu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów „za” oraz „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Audytu.
 10. Z posiedzenia Komitetu Audytu sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu Komitetu członków Rady Nadzorczej.
 11. Protokoły z posiedzeń Komitetu Audytu są przechowywane w siedzibie Spółki. Kopie protokołów otrzymują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
 12. Przewodniczący Komitetu Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej opinie, wnioski i sprawozdania w sprawach objętych porządkiem posiedzenia Rady Nadzorczej.
 13. Przewodniczący Komitetu Audytu może występować z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zlecenie w trybie § 19 Regulaminu Rady Nadzorczej opracowania ekspertyz i opinii na użytek Komitetu Audytu w celu właściwej realizacji jego zadań.
 14.  W razie nieobecności Przewodniczącego Komitetu Audytu lub niemożności pełnienia przez niego funkcji jego kompetencje wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu.
 15. Obsługę Komitetu Audytu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.

Zadania Komitetu Audytu

§ 4

 1. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  2. monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;
  3. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  4. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
  5. wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania biegłego rewidenta oraz zasad i warunków jego zatrudnienia;
  6. monitorowanie niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta;
  7. kontrolowanie charakteru i zakresu usług pozarewidenckich zleconych biegłemu rewidentowi;
  8. dokonywanie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji członków Zarządu i pracowników Spółki na zalecenia przedstawione przez zewnętrznych biegłych rewidentów;
  9. badanie powodów rezygnacji z usług biegłego rewidenta.

Postanowienia końcowe

§ 5

 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej, Statutu PGNiG S.A. oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z wyłączeniem zasad, co do których Zarząd Spółki złożył zgodnie z regulaminem giełdy oświadczenie o ich niestosowaniu.
 2. Niniejszy Regulamin Komitetu Audytu dostępny jest w siedzibie Spółki.