Krok Siódmy

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego zapewnia sprzedaż paliwa gazowego oraz gwarantuje Klientowi Biznesowemu niezwłoczne uruchomienie dostarczania paliwa gazowego  po zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) i po zakończeniu budowy / rozbudowy instalacji gazowej.

Tutaj znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat zawierania umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego obowiązuje od momentu podpisania.

Dostarczanie paliwa gazowego i wyliczanie opłat za pobrane paliwo gazowe będzie następowało z dniem zainstalowania układu pomiarowego np. gazomierza.

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego jest przedłożenie we właściwym Biurze Obsługi Klientów Biznesowych w Regionie albo w spółce gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) oświadczenia: Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym.

Uwaga:

Klienci Biznesowi budujący instalację gazową w budynku, do którego doprowadzone jest paliwo gazowe lub rozbudowujący istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe po otrzymaniu oświadczenia o zapewnieniu dostawy paliwa gazowego, warunków przyłączenia do sieci gazowej oraz po zakończeniu robót budowlanych wykonanych zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę, zobowiązani są do zawarcia nowej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego. W tej sytuacji konieczne jest przedłożenie we właściwym Biurze Obsługi Klientów Biznesowych w Regionie lub w spółce gazownictwa oświadczenia  Zgłoszenie o gotowości  instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym.