Krok Szósty

Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz realizacja budowy instalacji gazowej

Na tym etapie na bazie zawartej umowy strony realizują inwestycję:

  • spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) przystępuje do realizacji procesu przyłączenia do sieci gazowej zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci gazowej. Przyłączenie do sieci gazowej realizowane jest w terminie wynikającym z zapisów umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
  • Klient:
    • przygotowuje miejsce do zamontowania kurka głównego lub punktu redukcyjnego (zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i projektem instalacji gazowej).
    • realizuje budowę instalacji gazowej (od kurka głównego do odbiorników paliwa gazowego), w tym montaż odbiorników paliwa gazowego, szafek na kurek główny i układ pomiarowy np. gazomierz.

Do budowy/rozbudowy instalacji gazowej i zamontowania odbiorników gazowych niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej budowę / przebudowę / rozbudowę instalacji gazowej.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje terenowy organ administracji publicznej.

Wykonanie instalacji gazowej może się rozpocząć po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i trwać jednocześnie z procesem realizacji przyłączenia do sieci gazowej.

Wykonana instalacja gazowa powinna być zgodna z: zatwierdzonym projektem budowlanym instalacji gazowej, opinią kominiarską (o ile jest potrzebna), wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej, zgodą zarządcy / właściciela nieruchomości (dot. budynków wielorodzinnych), decyzją o pozwoleniu na budowę / rozbudowę instalacji gazowej.

Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Uprawnienia te wydają uprawnione Komisje Kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.