Krok Czwarty

Pobranie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
Wypełniony wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klientów Biznesowych w Regionie.
  • Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Do składanego wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej należy ewentualnie załączyć:

1Pełnomoctnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa jest podpisywana przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS do reprezentacji przedsiębiorstwa) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata) lub niepotwierdzona kopia - jeśli pełnomocnistwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego albo inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania umowy (np. umowa spółki cywilnej).

 

1 dotyczy podmiotów niebędących konsumentami (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Załączniki