Krok Drugi

Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż 45 dni dla podmiotów: grupy przyłączeniowej A, grupy przyłączeniowej B podgrupa II.1

Dokument ten potwierdza możliwość przyłączenia potencjalnego Klienta Biznesowego do sieci gazowej.

  • W warunkach przyłączenia spółka gazownictwa określa okres ich ważności, nie krótszy niż 30 dni. W tym terminie należy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodzi taka konieczność), a w przypadku budowy lub rozbudowy instalacji gazowej uzyskać stosowną decyzję o pozwoleniu na budowę i prowadzić inwestycję zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
  • Warunki przyłączenia do sieci gazowej informują m.in. o: miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci oraz ich parametrach technicznych, zakresie niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej, parametrach technicznych przyłącza do sieci dystrybucyjnej, minimalnym i maksymalnym ciśnieniu dostarczania i odbioru paliwa gazowego, wymaganiach dotyczących układu pomiarowego oraz miejsca jego zainstalowania, mocy przyłączeniowej, charakterystyce dostarczania i poboru paliwa gazowego, w tym minimalnym i maksymalnym godzinowym, dobowym oraz rocznych ilościach jego dostarczania i poboru, miejscach rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego spółki gazownictwa i instalacji, urządzeń lub sieci podmiotu przyłączanego, wymaganiach dotyczących wyposażenia stacji gazowej lub układu pomiarowego, rodzaju tego układu, a także telemetrii oraz ochrony przeciwkorozyjnej.
  • Jeżeli minie termin ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej, a Klient nie zawarł umowy o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodziła taka konieczność) lub nie uzyskał stosownej decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbudowę instalacji gazowej, to ponownie musi zwrócić się zwrócić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
  • Zmiana warunków przyłączenia możliwa jest tylko poprzez złożenie do spółki gazownictwa nowego wniosku o określenie warunków przyłączenia. W przypadku zmiany uwarunkowań pracy systemu dystrybucyjnego spółka gazownictwa określa nowe warunki przyłączenia  bez konieczności złożenia przez podmiot przyłączany nowego wniosku o przyłączenie.
  • Warunki przyłączenia do sieci gazowej można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klientów Biznesowych w Regionie lub otrzymać pocztą na wskazany adres do korespondencji.

Jeżeli spółka gazownictwa pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyda warunki przyłączenia do sieci gazowej, to dalszy etap procesu przyłączenia do sieci gazowej przedstawia się kolejno w Krokach 4,5,6,7 oraz 8.

W przypadku, gdy spółka gazownictwa nie rozpatrzy pozytywnie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej oznacza to, że w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania przyłączenia do sieci gazowej (np. brak sieci gazowej w pobliżu). Odroczenie pozytywnej decyzji następuje np. do momentu pozyskania odpowiedniej liczby odbiorców paliwa gazowego.  

 

1 Klienci deklarujący pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 m3/h albo gazu ziemnego zaazotowanego w ilościach większych niż  25 m3/h.