Krok Pierwszy

Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Wymagany wniosek:

  • Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów: grupy przyłączeniowej A, grupy przyłączeniowej B pogrupa II, których urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i którzy będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25m3/h.

Do składanego wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy załączyć:

  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz lokalizację punktu wyjścia z systemu gazowego. (Warunek  ten spełnia aktualna mapa sytuacyjna terenu do celów informacyjnych w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek).1 Na powyższej mapie należy zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej lub kotłowni gazowej.

Klient Biznesowy nieposiadający tytułu prawnego do obiektu, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe może złożyć również wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, w którym zazanacza opcję zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W takim przypadku do składanego wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

Pracownicy Biur Obsługi Klientów Biznesowych w Regionach są przygotowani, aby pomóc naszym Klientom Biznesowym wypełnić wniosek powyżej 10 m3/h.

Dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów jest gwarancją rozpatrzenia kompletnego wniosku przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego). 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klientów Biznesowych w Regionie.

Wypełnić i złożyć wniosek może osoba pisemnie upoważniona przez Klienta tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo, którego oryginał pozostaje w Biurze Obsługi Klientów Biznesowych.

1Odbiorcy, którzy posiadają doprowadzone do budynku paliwo gazowe nie musza załączać mapy sytuacyjnej terenu do celów informacyjnych.

 

Załączniki