Odbiór powyżej 10 m3/h.

Przyłączenie do sieci gazowej Klientów deklarujących odbiór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego lub w ilości powyżej 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego .

PGNiG Obrót Detaliczny poprzez terenową obsługę Klientów Biznesowych w Regionach wydaje na wniosek klienta zapewnienie sprzedaży paliwa gazowego pod warunkiem technicznych możliwości dostarczenia i odbioru paliwa gazowego oraz pośredniczy w procesie przyłączenia do sieci gazowej.

Działanie PGNiG Obrót Detaliczny w procesie przyłączenia do sieci gazowej z upoważnienia Klienta ma na celu ułatwienie przeprowadzenia procesu przyłączenia do sieci gazowej.

 • Nasi pracownicy Biur Obsługi Klientów Biznesowych w Regionach pomogą Państwu przy wypełnianiu wymaganych wniosków i udzielą rady.
 • Wypełnienie odpowiedniego wniosku i złożenie go przez Klienta jest podstawą do określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej przez spółkę gazownictwa pełniącej funkcję operatora systemu dystrybucyjnego.
 • Najprostszym sposobem uzyskania zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego przez PGNiG Obrót Detaliczny jest zawarcie już na etapie procesu przyłączenia do sieci gazowej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
 • Warunkiem wydania zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego przez PGNiG Obrót Detaliczny jest posiadanie ważnych warunków przyłączenia do sieci gazowej
 • Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują przepisy:
 • ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.1059, z późn. zm.),
 • ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późń. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki z 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego           (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz.891 ze zm.),
 • Taryfy dla paliw gazowych,
 • Taryfy Operatorów Systemu Dystrybucyjnego.

Klient Biznesowy powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego oraz z wnioskiem określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przypadku, gdy zachodzi konieczność:

 • budowy / rozbudowy sieci gazowej tj. np. budowy nowego przyłącza gazowego (Klient planuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego lub innego obiektu).
 • budowy lub rozbudowy instalacji gazowej (istnieje przyłącze gazowe), np. Klient planuje rozbudować istniejącą wewnętrzną instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe m.in. o gazowy kocioł, gazowy podgrzewacz wody, kuchenkę gazową lub inne odbiorniki paliwa gazowego.

Jeżeli do Państwa nieruchomości / obiektu doprowadzone jest przyłącze gazowe, prosimy skorzystać z informacji zawartej w menu obok lub kliknąć tutaj.

Proces przyłączenia do sieci gazowej składa się z 8 prostych kroków i przedstawia się następująco:

 

Krok 1Krok Pierwszy

Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej


Krok 2Krok Drugi

Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej


Krok 3Krok Trzeci

Wydanie zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego przez PGNiG Obrót Detaliczny


Krok 4Krok Czwarty

Pobranie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej


Krok 5Krok Piąty

Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej 


Krok 6Krok Szósty

Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej


Krok 7Krok Siódmy

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego


Krok 8Krok Ósmy

Uruchomienie dostarczania paliwa gazowego