Nowa jednostka rozliczeniowa

Informujemy, że od 1 sierpnia 2014r. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. będzie stosować nowe zasady rozliczania zużycia gazu ziemnego. Na fakturze wykazywać będziemy nie tylko, ile zużyto metrów sześciennych, ale także ile zostało dostarczonej energii. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktycznego zużycia energii wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh), a nie jak dotychczas na podstawie dostarczonej objętości gazu (m3).

Zmiana sposobu rozliczania wynika z przepisów prawa i podyktowana jest rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013r. Od 1 sierpnia 2014r. wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne zobligowane są do rozliczeń z klientami w jednostkach energii.

Jaki jest cel i powód tych zmian?

Rynek paliw gazowych w Europie, a w szczególności  rynek gazu ziemnego - dąży do ujednolicenia. Głównymi powodami tego są źródła i kierunki pochodzenia gazu ziemnego, co ma wpływ na jego zróżnicowany skład chemiczny. Ponadto w Polsce wyróżniamy dwa systemy gazu ziemnego - typu "E" i typu "L". W związku z tym wartość energetyczna powstała ze spalania błękitnego paliwa może się różnić, co jest pomijane w przypadku prowadzenia rozliczeń w m3.

Dostosowując się do wymagań rynku oraz pozostając w zgodzie z regulacjami prawnymi, przemysł gazowniczy w Polsce wdrożył proces rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, aby rozliczać się nie za wykorzystaną objętość gazu ziemnego, a za faktyczną energię, która powstała w wyniku jego spalenia.

Z punktu widzenia odbiorcy (w szczególności gospodarstw domowych), rozliczenia paliwa gazowego w jednostkach energii ułatwią porównywanie cen gazu z innymi nośnikami energii. Dodatkowo, gaz ziemny powinien uzyskać w oczach odbiorców pozycję jeszcze bardziej atrakcyjnego kosztowo nośnika energii niż dotychczas. Płatności za wykorzystane paliwo gazowe, będą się bowiem odbywać nie na podstawie zużytej objętości, a na podstawie dostarczonej energii, wyliczonej z uwzględnieniem ciepła spalania gazu ziemnego na danym obszarze dystrybucyjnym.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo poniżej.