Krok Drugi

Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni dla grupy przyłączeniowej B podgrupa I1.

Dokument ten potwierdza istnienie technicznej możliwości przyłączenia potencjalnego Klienta do sieci gazowej.

  •  W warunkach przyłączenia spółka gazownictwa określa okres ich ważności, nie krótszy niż 30 dni. W tym terminie należy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodzi taka konieczność), a w przypadku budowy lub rozbudowy instalacji gazowej uzyskać stosowną decyzję o pozwoleniu na budowę i prowadzić inwestycję zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
  • Warunki przyłączenia do sieci gazowej informują m.in. o: miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci oraz ich parametrach technicznych, parametrach technicznych przyłącza do sieci dystrybucyjnej, minimalnym  i maksymalnym ciśnieniu dostarczania i odbioru paliwa gazowego, wymaganiach dotyczących układu pomiarowego oraz miejscu jego zainstalowania, mocy przyłączeniowej, miejscu rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego spółki gazownictwa i instalacji, urządzeń lub sieci podmiotu przyłączanego.
  • Jeżeli minie termin ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej a Klient nie zawarł umowy o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodziła taka konieczność) lub nie uzyskał stosownej decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbudowę instalacji gazowej, to ponownie musi się zwrócić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
  • Zmiana warunków przyłączenia możliwa jest tylko poprzez złożenie do spółki gazownictwa nowego wniosku o określenie warunków przyłączenia. W przypadku zmiany uwarunkowań pracy systemu dystrybucyjnego spółka gazownictwa określa nowe warunki przyłączenia  bez konieczności złożenia przez podmiot przyłączany nowego wniosku o przyłączenie.
  • Warunki przyłączenia do sieci gazowej można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub otrzymać pocztą na wskazany adres do korespondencji.
Jeżeli spółka gazownictwa pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyda warunki przyłączenia do sieci gazowej, to dalszy etap procesu przyłączenia do sieci gazowej przedstawia się kolejno w Krokach 3,4,5,6 oraz 7. 


W przypadku gdy spółka gazownictwa nie rozpatrzy pozytywnie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej oznacza to, że w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania przyłączenia do sieci gazowej (np. brak sieci gazowej w pobliżu). Odroczenie pozytywnej decyzji następuje np. do momentu pozyskania odpowiedniej liczby odbiorców paliwa gazowego.

 

 

 1 Klienci deklarujacy odbiór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego