Krok Pierwszy

Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Wymagany wniosek:

  • Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B pogrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h

Do składanego wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy załączyć:

  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. (Warunek ten spełnia mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek).1  Na powyższej mapie należy zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej lub kotłowni gazowej.

Jeżeli wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dotyczy wydania warunków przyłączenia dla nowo budowanego przyłącza gazowego to należy w nim określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej tj. jednocześnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia lub w terminie późniejszym planowanego terminu rozpoczęcia poboru paliwa gazowego.

W przypadku, gdy wnioskodawca deklaruje chęć zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej powinien również ewentualnie dostarczyć:

  • pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa jest podpisywana przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS do reprezentowania przedsiębiorstwa) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata), lub niepotwierdzona kopia - jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego albo inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania umowy (np. umowa spółki cywilnej).

Klient nieposiadający tytułu prawnego do nieruchomości / obiektu / lokalu, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe może złożyć również wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, w którym zaznacza opcję zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W takim przypadku do składanego wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

Pracownicy Biur Obsługi Klienta są przygotowani, aby pomóc naszym Klientom wypełnić wniosek  o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla podmiotu deklarującego pobór paliwa gazowego w ilości do 10 m3/h.

Dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów jest gwaracją rozpatrzenia kompletnego wniosku przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego)

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klienta.

 

Wypełnić i złożyć wniosek może osoba pisemnie upoważniona przez Klienta tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo, którego oryginał pozostaje w Biurze Osługi Klienta.

1Odbiorcy, którzy posiadają doprowadzone do budynku paliwo gazowe nie musza załączać mapy sytuacyjnej terenu do celów informacyjnych lub opiniodawczych.

2 Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Załącznik