A A A powiększ tekst

To jest element flash


Wzrost wydobycia gazu i ropy


Pierwszym z nich jest obszar poszukiwań i wydobycia węglowodorów. PGNiG podtrzymuje cele strategiczne dotyczące zwiększenia własnego wydobycia gazu ziemnego do poziomu 6,2 mld m sześciennych i ropy naftowej do ok. 1,8 mln ton rocznie w perspektywie 2015 roku. W ramach obszaru Poszukiwań i wydobycia Spółka będzie kontynuować rozpoznanie i zagospodarowanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów na posiadanych koncesjach, głównie w Pomorskiem i Lubelskiem.


Ponadto Spółka będzie intensyfikować poszukiwania węglowodorów ze złóż konwencjonalnych w kraju na ok. 80 koncesjach. PGNiG zoptymalizuje działalność poszukiwawczą i wydobywczą poza granicami Polski, która będzie osobnym segmentem działania.


Prace poszukiwawcze obejmują również współpracę z partnerami zewnętrznymi w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów, jak np. w przypadku projektu KTC na koncesji Wejherowo oraz wspólnych prac z Grupą Lotos. Przygotowano data room z 20 koncesjami przewidzianymi do współpracy z partnerami.


Rozszerzenie oferty dla klientów


Drugim obszarem działań, na którym koncentruje się Krótkoterminowa strategia budowania wartości GK PGNiG jest rynek. W ramach tego obszaru Spółka chce poprawiać efektywność obszaru sprzedaży i obsługi klientów oraz wdrożyć nową politykę marketingową i zintegrowaną ofertę produktową. Będzie ona obejmować oferty dual fuel i zmianę sposobu rozliczeń z klientami. Spółka chce również rozwijać segment energetyki poprzez rozpoczęcie budowy nowych bloków energetycznych zasilanych gazem m.in. w EC Stalowa Wola, EC Żerań i EC Łagisza, a także przebudowę kotłów węglowych na biomasę w EC Siekierki i zaangażowanie w budowę małych jednostek kogeneracyjnych w całym kraju.


PGNiG będzie również wspierać i animować program liberalizacji rynku gazu oraz kontynuować działania zmierzające do zmiany zasady ustalania cen w kontraktach importowych. Na początku listopada podpisano porozumienie - aneks do umowy Kontraktu jamalskiego, w wyniku którego zmianie ulegają warunki cenowe na dostawy gazu do Polski.


Odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe będzie również centralizacja funkcji handlu hurtowego w GK PGNiG. Podejmowane będą także działania na rzecz zmiany struktury portfela pozyskania gazu z importu, w tym uwzględniające możliwości zagospodarowania niewykorzystanych mocy terminala LNG w związku z planowanym rozpoczęciem eksportu gazu przez USA od 2014 r.


Optymalizacja kosztów działalności


Trzecim obszarem którego dotyczy Krótkoterminowa strategia budowania wartości GK PGNiG jest model biznesowy funkcjonowania Spółki i Grupy. W ramach tego obszaru Spółka zamierza optymalizować system zarządzania zasobami ludzkimi w GK PGNiG. Wdrożony zostanie system zarządzania projektami i portfelem projektów. Od 1 stycznia 2013 zacznie działać Centrum Usług Wspólnych, a do 2014 roku zostanie zoptymalizowany segment magazynowania. Restrukturyzacja obejmie również obszary działalności podstawowej i dodatkowej GK PGNiG oraz zatrudnienie.


Działania związane z optymalizacją kosztów, wynikające z Krótkoterminowej Strategii są już w trakcie realizacji. W czerwcu 2012 rozpoczęto reorganizację PGNiG SA. Do chwili obecnej objęła ona Centralę oraz Oddziały Spółki. Zmiany polegały na spłaszczeniu struktury organizacyjnej poprzez zlikwidowanie biur w departamentach, znacznej redukcji stanowisk kadry zarządzającej oraz połączeniu działów o podobnych kompetencjach i zlikwidowaniu stanowisk o zbliżonych zakresach obowiązków. W wyniku redukcji zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych zmniejszyło się o 298 osób (z 677 przed zmianą). Ponadto wydzielono Oddział Geologii i Eksploatacji, który stanowi centrum kompetencyjne dla przedsięwzięć PGNiG SA w zakresie geologii, wierceń i eksploatacji.


W sierpniu 2012 roku w PGNiG SA ogłoszono Program Dobrowolnych Odejść. W okresie jego obowiązywania od 10.09.2012r. do 31.10.2012r. chęć skorzystania z PDO zgłosiło około 1000 pracowników, czyli ok. 11% zatrudnionych w Spółce. Wyrażono zgodę na odejście ok. 900 osób.


W czerwcu 2012 roku powstała spółka PGNiG Serwis, rozpoczynając proces tworzenia Centrum Usług Wspólnych obejmujących funkcje finansowo-księgowe, kadrowo płacowe, oraz usługi IT. Od 1 stycznia 2013 roku CUW rozpocznie pełną funkcjonalną działalność, podejmując obsługę spółki warszawskich elektrociepłowni skupionych w PGNiG Termika. Rozpoczęto proces łączenia spółki PGNiG Energia z PGNiG SA, a także proces pełnej integracji kompetencji elektroenergetycznych w spółce PGNiG Termika. Rozpoczęły się również przygotowania do przeprowadzenia w 2013 roku publicznej emisji akcji spółek PGNiG Poszukiwania oraz PGNiG Technologie. Trwa proces sprzedaży spółek Geovita, ITG i Nysa Gaz. Po zakończeniu tych procesów w 2014 roku PGNiG planuje być udziałowcem w ok. 14 spółkach, zamiast obecnych 53.


Do spółek, w których PGNiG zachowa udziały należą m.in.: PGNiG Norway, PGNiG Sales and Trading, PGNiG Termika, PGNiG Poszukiwania, PGNiG Technologie, EuRoPol Gaz, a także spółka dystrybucyjna oraz operator magazynów.


Krótkoterminowa strategia budowania wartości GK PGNiG do roku 2014 została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą PGNiG SA 18 grudnia 2012 roku.

 

 

 

Prezentacja - Krótkoterminowa strategia budowania wartości GK PGNiG do roku 2014