Współczynnik konwersji m3 na kWh

Współczynnik konwersji to mnożnik dzięki któremu można zamienić jednostki objętości [m3] na jednostki energii [kWh].

Przeliczenie m3 na kWh

Przeliczenia zużycia w m3 na zużycie w kWh można dokonać za pomocą następującego wzoru:

do góry

Współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji obliczany będzie:
a) dla odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 [kWh/h] - np. odbiorców domowych
- jako iloraz:

Dla przykładu:

  • jeżeli otrzymujesz faktury rozliczeniowe co 2 miesiące to średnia arytmetyczna ciepła spalania będzie wyznaczana na podstawie danych obejmujących liczbę miesięcy okresu rozliczeniowego.
  • jeżeli otrzymujesz fakturę rozliczeniową raz w roku, to średnia arytmetyczna ciepła spalania będzie wyznaczana na podstawie danych obejmujących liczbę miesięcy okresu rozliczeniowego.

b) dla odbiorców posiadających urządzenie umożliwiające określenie ciepła spalania w okresie rozliczeniowym
- na podstawie wartości tego ciepła spalania wyznaczonej zgodnie z zasadami zawartymi odpowiednio w IRiESP albo w IRiESD, na podstawie wskazań urządzenia zainstalowanego u Odbiorcy,
c) dla pozostałych odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości większej niż 110 [kWh/h] - na podstawie wartości ciepła spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego.

do góry

Czym jest ciepło spalania?

Jest to wartość kaloryczna paliwa gazowego wyznaczona przez urządzenia pomiarowe (np. chromatografy gazowe) zgodnie z algorytmem z normy PN-EN ISO 6976:2008 wyrażona w MJ/m3.
do góry

Wartości przyjmowane do wyliczenia współczynnika konwersji

1. Śr. arytm. ciepła spalania gazu ziemnego z miesięcy okresu rozliczeniowego [MJ/m3] (licznik ułamka)

  • Dla odbiorców domowych, do wyliczenia współczynnika konwersji przyjmowana będzie średnia arytmetyczna wartości ciepła spalania (dla danego obszaru) z miesięcy okresu rozliczeniowego.
  • Ciepło spalania paliwa gazowego zmienia się w zależności od składu chemicznego, na który ma wpływ źródło jego pochodzenia. Uwarunkowania te są brane pod uwagę przy obliczaniu średniego miesięcznego ciepła spalania.
  • Pomiary wartości ciepła spalania dokonywane są w poszczególnych Obszarach Rozliczeniowych Ciepła Spalania (ORCS) przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego - Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Następnie, dane przekazywane są do PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w celu wyliczenia współczynnika konwersji. Wartości ciepła spalania dla poszczególnych ORCS można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. pod adresem: www.psgaz.pl (w sekcji "Na skróty": jakość gazu). Informacje nt. jakości gazu na danym obszarze publikowane są co miesiąc.

2. Wartość 3,6 (mianownik ułamka)