Nieterminowe wpłaty lub ich brak

Odbiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności związanych z realizacją Umowy Kompleksowej.

Dostarczanie paliwa gazowego może zostać wstrzymane po uprzedzeniu Odbiorcy, gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe albo świadczone usługi, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Za przekroczenie terminu płatności, Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek naliczanych za każdy dzień opóźnienia w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Operator na wniosek Sprzedawcy może zainstalować na swój koszt układ pomiarowy z możliwością zdalnego wstrzymywania i wznawiania dostarczania paliwa gazowego, jeżeli Odbiorca co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą należności związanych z dostarczaniem paliwa gazowego przez okres co najmniej jednego miesiąca.