Jak zmienić sprzedawcę?

Wbrew pozorom, zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nie jest skomplikowana, zwłaszcza jeśli Klient udzieli nam pełnomocnictwa, abyśmy mogli załatwić w jego imieniu wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy prądu.

Zmiana sprzedawcy odbywa się w kilku bardzo prostych krokach:

1. Przyjdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się naszym pracownikiem, który przedstawi ofertę sprzedaży energii elektrycznej.

2. Podpisz pełnomocnictwo do procesu zmiany sprzedawcy.

Jest to niezbędne do tego, aby PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jako firma mogła reprezentować Klienta w procesie zmiany sprzedawcy i załatwić w jego imieniu wszelkie formalności związane  z tym procesem. Wygląda to w ten sposób, że PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.:

  • wypowiada dotychczasową umowę poprzedniemu sprzedawcy,
  • zawiera (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

3. Podpisz nową umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Umowa sprzedaży wejdzie w życie z momentem wygaśnięcia dotychczasowej umowy kompleksowej bądź umowy sprzedaży pod warunkiem pozytywnego zakończenia procedury zmiany sprzedawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

4. Podpisz oświadczenie o tytule prawnym do lokalu.

Oświadczenie wymagane jest zawsze.

5. Zostaw niezbędne dokumenty do procesu zmiany sprzedawcy:

  • Ostatnią fakturę za energię elektryczną (faktura za energię elektryczną powinna zawierać trzy kolejne miesiące zużycia w danym roku)
  • Dokumenty rejestrowe (KRS/CEiDG; jeżeli nie ma to NIP; REGON/GUS) - należy wydrukować ze strony www
  • Oświadczenie o tytule prawnym do lokalu
  • Inne - jeśli są konieczne (umowa spółki cywilnej, oświadczenia Klienta, pisma aktualizujące, akty powołania, inne pełnomocnictwa)
  • Pełnomocnictwo do podpisywania umów - w przypadku, gdy umowa podpisywana jest przez pełnomocnika

Po zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy:

  • dystrybucja energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie umowy dystrybucyjnej z dotychczasowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Klienta;
  • sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie umowy sprzedaży zawartej z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.;
  • Klient otrzymywać będzie dwie faktury - jedną od dotychczasowego dostawcy energii (OSD) z opłatami za dystrybucję energii oraz drugą - od PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. - za sprzedaż energii.

W przypadku zainteresowania ofertą sprzedaży energii elektrycznej prosimy o odwiedzenie najbliższego Biura Obsługi Klienta lub kontakt z naszym Doradcą Biznesowym.

 

Standardowy cennik energii elektrycznej dla odbiorców, którzy nie korzystają z aktualnej oferty sprzedaży energii elektrycznej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. na rok 2016: