Zmiana danych Klienta

Zmiana danych Klienta zawartych w umowie takich jak:
 • nazwisko
 • nazwa
 • adres korespondencyjny
 • adres zamieszkania lub adres siedziby
 • inne dane (np. telefon)

może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o zmianie danych Klienta zawartych w umowie.

Powyższe oświadczenie może być zgłoszone na:

 • standardowym formularzu lub
 • na dokumencie przygotowanym przez Klienta, a także
 • telefonicznie na numer telefonu wskazany na fakturze za paliwo gazowe lub innym dokumencie, na podstawie którego następuje płatność z tytułu realizacji umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Zgłoszenie pisemne może mieć formę listu lub elektroniczną (skan).

Podpisane oświadczenie o zmianie danych klienta zawartych w umowie można:

 • złożyć osobiście w siedzibie Biura Obsługi Klienta
 • wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klienta
 • wysłać w formie zeskanowej za pośrednictem e-bok

Oświadczenie o zmianie danych klienta zawartych w umowie, może złożyć osoba pisemnie upoważniona przez Klienta tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo, którego oryginał pozostaje w Biurze Obsługi Klienta.

Gdy zmianie ulega nazwisko lub / i zmiana nazwy, konieczne jest dostarczenie przez Klienta kopii dokumentu tożsamości lub aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS.
Kopia dokumentu tożsamości z chwilą dokonania identyfikacji danych Klienta zostanie zniszczona.

W przypadku, gdy będzie zachodziła konieczność zmiany umowy, zostanie sporządzona nowa umowa lub sporządzony aneks do umowy.

Załączniki