Płatności za energię elektryczną

Należności za energię elektryczną sprzedaną w okresie rozliczeniowym będą regulowane przez Klienta na podstawie faktury wystawianej po zakończeniu okresu rozliczeniowego w terminach wskazanych na fakturze.

Należności za sprzedaną energię elektryczną będą regulowane w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona na fakturze nie odpowiada ilości energii elektrycznej rzeczywiście pobranej przez Klienta, Sprzedawca dokona stosownej korekty rozliczeń.