Rozliczenia (Gaz ziemny)

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. dąży do tego, aby wszystkie rozliczenia i płatności Klientów z naszą firmą były dla nich jasne i przejrzyste. Staramy się zawsze optymalizować ceny, podnosząc jednocześnie jakość obsługi, aby nasi Klienci byli jak najbardziej zadowoleni z naszych usług. Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas wartością nadrzędną.

W tekście poniżej mogą Państwo przeczytać o zasadach dotyczących rozliczeń i płatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez infolinię lub wybrane Biuro Obsługi Klienta, gdzie uzyskają Państwo więcej informacji.

Odbiorca deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 110 kWh/h

Należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez Odbiorcę na podstawie faktur wystawianych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. lub przez inny podmiot działający na jego zlecenie i w jego imieniu, w terminach podanych na fakturach. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. zobowiązuje się do dostarczenia faktur nie później niż 7 (siedem) dni przed terminem płatności określonym na fakturach.

Rozliczanie ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań gazomierza odczytanego przez przedstawiciela upoważnionego przez Operatora lub PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. do odczytu w okresach ustalonych w Taryfie, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.

Cykl odczytowy ustala Sprzedawca a jego zmiana nie wymaga zmiany umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
W przypadku, gdy odczyty wskazań gazomierza następować będą w okresach dłuższych niż jeden miesiąc, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. może pobierać należności na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego.Tak ustalone należności mogą być pobierane nie częściej, niż co jeden miesiąc.

Jeśli odbiorca był nieobecny podczas dokonywania odczytu przez przedstawiciela upoważnionego przez Operatora lub PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., prosimy o zgłoszenie nam aktualnego stanu gazomierza w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.

do góry

Odbiorcy deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości powyżej 110 kWh/h

Należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez Odbiorcę na podstawie faktur wystawionych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. lub przez inny podmiot działający na jego zlecenie i w jego imieniu w terminie wskazanym w umowie.

Należności za paliwo gazowe Odbiorca zobowiązuje się uiszczać według następujących zasad:
• Sprzedawca będzie wystawiał Odbiorcy faktury wstępne na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego ustalanego zgodnie z pkt III.1.16. zawartego w Ogólnych warunkach umowy kompleksowej 
• Jeżeli ustalony termin płatności przypada w dniu wolnym od pracy, ulega on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.
• Ostateczne rozliczenie należności za dostarczone paliwo gazowe w każdym miesiącu gazowym następuje na podstawie wystawianej przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. faktury rozliczeniowej.
• PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. zobowiązuje się wysyłać faktury Odbiorcy w terminie do (3) trzech dni roboczych od dnia ich wystawienia.