Reklamacje i bonifikaty

W sytuacji gdy zajdzie konieczność reklamacji faktury lub innego dokumentu księgowego wystawionego przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., poniżej przedstawiamy w jaki sposób to uczynić. Podobnie informujemy o możliwych bonifikatach z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi lub samego paliwa gazowego.

Reklamacje:

  • Reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego Odbiorca zgłasza Sprzedawcy niezwłocznie po otrzymaniu.
  • Rozpatrzenie reklamacji Odbiorcy i udzielenie odpowiedzi nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  • Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności.
Bonifikaty (dot. paliwa gazowego):
  • W razie niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi, Odbiorcy przysługują bonifikaty przewidziane w Taryfie.
  • W razie niedotrzymania przez Sprzedawcę parametrów jakościowych paliwa gazowego, Sprzedawca zobowiązany jest do zastosowania bonifikat przewidzianych w Taryfie.

Formularz reklamacji