Reklamacja działania gazomierza

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. zobowiązany jest do zapewnienia sprawdzenia, przez Operatora na żądanie Odbiorcy, prawidłowości działania gazomierza w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania oraz zlecenia niezależnemu laboratorium badawczemu sprawdzenia prawidłowości działania gazomierza w terminie 30 dni od dnia demontażu gazomierza.

Odbiorca zobowiązany jest do poniesienia kosztu sprawdzenia prawidłowości działania gazomierza oraz kosztu badania laboratoryjnego gazomierza, w tym jego demontażu oraz montażu w przypadku kiedy na żądanie Odbiorcy, w wyniku badania laboratoryjnego nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu gazomierza.

Uwagi i zastrzeżenia związane z poprawnością działania układu pomiarowego, prosimy niezwłocznie zgłosić we właściwym Biurze Obsługi Klienta.