Należności za gaz ziemny

Należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez Odbiorcę na podstawie faktur wystawianych przez Sprzedawcę lub przez inny podmiot działający na jego zlecenie i w jego imieniu, w terminie wskazanym na fakturze.

Na fakturze znajdują się następujące informacje związane z odbiorem paliwa gazowego:

  • Numer ewidencyjny Odbiorcy
  • Numer fabryczny gazomierza
  • Symbol grupy taryfowej
  • Data odczytu
  • Poprzednie i bieżące wskazanie gazomierza
  • Zużycie paliwa gazowego
  • Kwota do zapłaty
  • Termin zapłaty
W przypadku utraty faktury:
  • można zwrócić się do pracownika Biura Obsługi Klienta o podanie niezbędnych danych w celu dokonania płatności tj. kwot, terminów wpłat, numeru konta, numeru ewidencyjnego utraconej faktury
  • można zwrócić się również o wystawienie duplikatu faktury.