Zasady kwalifikacji do grup taryfowych

Odbiorcy za dostarczone paliwo gazowe i świadczone usługi dystrybucji rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych, do których są zakwalifikowani.
Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych stosownie do:
  • miejsca odbioru paliwa gazowego - według Operatora, z Sieci którego następuje pobór,
  • rodzaju pobieranego paliwa gazowego - gaz wysokometanowy grupy E, gaz zaazotowany podgrup Ls oraz Lw,
  • rocznej ilości pobieranego paliwa gazowego - dla Odbiorców pobierających paliwo gazowe w ilościach do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, gazu ziemnego zaazotowanego,
  • mocy umownej (maksymalnej ilości paliwa gazowego, którą można odebrać w ciągu godziny, określonej na dany rok w Umowie) - dla Odbiorców pobierających paliwa gazowe z Sieci dystrybucyjnej w ilościach powyżej 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego oraz dla Odbiorców pobierających paliwa gazowe z Sieci przesyłowej,
  • nierównomierności poboru paliwa gazowego,
  • systemu rozliczeń - według częstotliwości rozliczeń Odbiorców pobierających paliwo gazowe w ilościach do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, gazu ziemnego zaazotowanego,
  • ciśnienia w miejscu dostarczania paliwa gazowego - dla Odbiorców pobierających paliwo gazowe z Sieci dystrybucyjnej

Szczegółowe zasady kwalifikacji do grup taryfowych znajdują się w aktualnie obowiązującej Taryfie.