Akcyza na paliwo gazowe

Informacja dla odbiorcy niebędącego konsumentem o opodatkowaniu akcyzą sprzedaży paliwa gazowego.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (dalej: „Ustawa”) począwszy od 1 listopada 2013 roku sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą.

Finalny nabywca gazowy i pośredniczący podmiot gazowy

Obciążenie sprzedaży paliwa gazowego akcyzą, a także obowiązki odbiorcy i sprzedawcy paliwa gazowego w zakresie podatku akcyzowego zależą od kwalifikacji odbiorcy do właściwej kategorii podmiotowej. W tym kontekście Ustawa przewiduje dwa rodzaje podmiotów:
  • Finalny nabywca gazowy
  • Pośredniczący podmiot gazowy

Finalnym nabywcą gazowym jest w szczególności podmiot, który nabywa paliwo gazowe na terytorium kraju, niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym (art. 2 ust. pkt 19a Ustawy). Sprzedaż przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. paliwa gazowego finalnemu nabywcy gazowemu podlega opodatkowaniu akcyzą.

W przypadku tym na sprzedawcy ciąży obowiązek naliczania akcyzy i rozliczania się z fiskusem, na odbiorcy natomiast ciąży obowiązek wskazania sprzedawcy przeznaczenia paliwa gazowego. W tym celu należy złożyć w PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. stosowne oświadczenie. Na podstawie tego oświadczenia PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. przy sprzedaży paliwa gazowego zastosuje właściwą stawkę lub zwolnienie z akcyzy.

Formularz stosownego oświadczenia pobrać można ze strony internetowej PGNiG (załącznik na dole strony) lub w najbliższym Biurze Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.. Formularz ten został wysłany bądź w najbliższym czasie zostanie wysłany do wszystkich odbiorców biznesowych.

Pośredniczącym podmiotem gazowym jest w szczególności podmiot:

  • dokonujący odsprzedaży paliwa gazowego, lub
  • używający paliwa gazowego zarówno do celów objętych zwolnieniem od akcyzy, jak również do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
  • używający paliwa gazowego zarówno do celów objętych zwolnieniem od akcyzy, jak również i do celów objętych zerową stawką akcyzy,

który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności (art. 2 ust. pkt 23d Ustawy).

Odbiorca, który zmierza prowadzić działalność w powyższym zakresie, jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej działalności powiadomić pisemnie o tym właściwego naczelnika urzędu celnego (art. 16 ust. 3a Ustawy).

Sprzedaż przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. paliwa gazowego pośredniczącemu podmiotowi gazowemu nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Odbiorca sam dokonuje rozliczeń z fiskusem z tytułu zużycia paliwa gazowego do celów niezwolnionych z akcyzy lub sprzedaży finalnemu  nabywcy.

Odbiorca, który zarejestrował się  jako pośredniczący podmiot gazowy, zobowiązany jest  dostarczyć do PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię sporządzonego przez właściwy organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy. Dostarczenie to powinno być dokonane w terminie trzech dni roboczych od przyjęcia ww. powiadomienia przez właściwy organ podatkowy. W przeciwnym wypadku odbiorca traktowany będzie jak finalny nabywca gazowy i przy sprzedaży jemu gazu zostanie naliczona akcyza wg obowiązujących stawek.

do góry

Stawki akcyzy

Stawki akcyzy dla paliwa gazowego są określone w art. 89 ust. 1-2 Ustawy. Są one zróżnicowane ze względu jego przeznaczenie i wynoszą:

Lp. Przeznaczenie paliwa gazowego Stawka akcyzy
 1.  do napędu silników spalinowych  10,54 zł/GJ*
 2.  na cele opałowe  1,28 zł/GJ*
 3.  do innych celów określonych w art. 89 ust. 2 Ustawy  0 zł

* przeliczniki wartości opałowej wyrażonej w GJ na metry sześcienne określone są w art. 88 ust. 7 Ustawy.

do góry

Zwolnienia od akcyzy

Ustawodawca przewidział szeroki katalog zwolnień od akcyzy (art.31b ust. 1-4 Ustawy). Sprzedaż paliwa gazowego może być zwolniona z podatku akcyzowego kiedy jest ono przeznaczone:

I.do celów opałowych:

a.do przewozu towarów i pasażerów koleją;

b.do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;

c.w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;

d.w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;

e.przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

II.do celów opałowych przez gospodarstwa domowe;

III.do celów opałowych przez:

a.organy administracji publicznej;

b.jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

c.podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

d.żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

e.podmioty lecznicze, o którym mowa w art. 4 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

f.jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

g.organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV.do napędu:

a.statków powietrznych,

b.w żegludze, włączając rejsy rybackie

- z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy;

V.do użycia w procesie produkcji energii elektrycznej;

VI.do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych;

VII.do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń,  użyte w celach, o których mowa w art. 31b. ust. 1 pkt 1-5 Ustawy (pkt I powyżej) lub na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów gazowych.

Szczegółowe warunki zwolnienia sprzedaży paliwa gazowego z podatku akcyzowego określone są w art. 31b ust. 5- 11 Ustawy.

Niniejsza informacja ma charakter poglądowy i nie stanowi doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Wiążące interpretacje prawa podatkowego wydawane są, na wniosek zainteresowanego, w imieniu Ministra Finansów przez właściwego dyrektora izby skarbowej.

Załączniki