Chcę poprawnie odczytać informacje na fakturze

Jak prawidłowo czytać fakturę VAT za paliwo gazowe

1. Numer konta

Jest to indywidualny numer rachunku przypisany każdemu klientowi, na który należy wpłacać opłaty za paliwo gazowe.

 

2. Numer klienta

To stały, indywidualny numer przypisany każdemu klientowi. Służy on do identyfikacji w przypadku kontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta, także przez telefon. W ten sposób klienci są rozpoznawani. Podczas dokonywania opłat za pomocą przelewu konieczne jest wpisanie tego numeru na druku bankowym. Pod nim znajduje się imię i nazwisko oraz adres klienta.

 

3. Adres punktu poboru

Miejsce, gdzie jest dostarczane paliwo gazowe. Pod adresem punktu poboru podany jest numer gazomierza klienta.

 

4. Taryfa

Na fakturze znajduje się oznaczenie grupy taryfowej, zgodnie z którą klienci są rozliczani, czyli grupy od W-1.1 do W-4. Kwalifikacja do grupy taryfowej następuje stosownie do:

  •  miejsca odbioru paliwa gazowego – według operatora sieci, z której następuje pobór,
  •  rodzaju pobieranego paliwa gazowego – gaz wysokometanowy, gaz zaazotowany, gaz propan- -butan – powietrze lub gaz propan-butan – rozprężony,
  •  rocznej ilości pobieranego paliwa gazowego – dla odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilościach do 110 kWh/h.

 

5. Wielkość zużycia

Ilość zużytego paliwa gazowego w danym okresie rozliczeniowym. Od 1 sierpnia 2014 r. liczona jest w kilowatogodzinach (szczegóły dotyczą zmiany jednostki rozliczenia zużycia paliwa gazowego na www.nowamiara.pgnig.pl). Warto na bieżąco kontrolować zużycie gazu, aby korzystać z niego ekonomicznie. Przejście do innej grupy taryfowej wiąże się ze zmianą wysokości opłat.

 

6. Cena za paliwo gazowe

Cena netto jednej kilowatogodziny paliwa gazowego. Wysokość tego składnika ustalona jest odrębnie dla każdej grupy taryfowej i zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Warto wiedzieć, że opłaty związane ze zużyciem paliwa gazowego zwykle stanowią 50–60 proc. całego rachunku.

 

7. Abonament

Zryczałtowana opłata stała pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, jaką ilość paliwa gazowego zużyjemy. W opłacie tej zawarte są koszty związane z handlową obsługą odbiorców polegającą m.in. na wystawianiu i dostarczaniu faktur, obliczaniu i pobieraniu należności, a także z zawieraniem i dotrzymywaniem warunków umów i prawidłowością rozliczeń.

 

8. Opłata dystrybucyjna stała

Wynika z kosztów eksploatacji, monitorowania, remontowania i modernizacji gazociągów. Pobierana jest co miesiąc za dany okres rozliczeniowy niezależnie od ilości pobranego paliwa gazowego.

 

9. Opłata dystrybucyjna zmienna

Opłata za dostarczenie paliwa gazowego do klientów w określonych ilościach i o właściwych parametrach jakościowych naliczana proporcjonalnie do zużycia.

 

10. Kwota do zapłaty

Suma wszystkich opłat brutto, którą należy zapłacić.

 

11. Termin płatności

Dzień, do którego należy uiścić opłatę. Proszę pamiętać, że zgodnie z art. 454 par. 1 k.c. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury.