Przedpłatowy układ pomiarowy

1. Operator na wniosek Sprzedawcy może zainstalować na swój koszt Przed­płatowy układ pomiarowy, jeżeli Odbiorca:
1.1. co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą na­leżności związanych z dostarczaniem Paliwa gazowego przez okres co naj­mniej jednego miesiąca, lub
1.2. nie ma tytułu prawnego do Obiektu, lub
1.3. użytkuje Obiekt w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowego.
2. W przypadku braku zgody na zainstalowanie Przedpłatowego układu pomia­rowego zastosowanie mają postanowienia pkt VIII ust. 1.5.
3. Na wypadek zainstalowania Przedpłatowego układu pomiarowego, z Odbior­cą zostanie zawarta nowa umowa kompleksowa przewidująca rozliczenia w oparciu o Przedpłatowy układ pomiarowy. Z chwilą zawarcia takiej umowy dotychczasowa Umowa ulega rozwiązaniu.