Ekologia

Celem funkcjonującego w PGNiG systemu zarządzania środowiskowego jest rozwijanie skutecznych i przejrzystych zasad zarządzania tą częścią działalności, która ma związek z ochroną środowiska.   Swoje technologie cały czas dostosowujemy do polityki proekologicznej. Robimy wszystko, aby nasze programy wydobywcze były jak najbardziej zbilansowane pod względem wpływu na środowisko naturalne.

Czytając poniższy tekst, mogą Państwo dowiedzieć się jakie czynności podejmujemy w zakresie ochrony środowiska.

Polega to m.in. na rozsądnym korzystaniu z bogactw naturalnych. W sektorze przemysłowym do inicjowania działań na rzecz ochrony środowiska wykorzystywane są zarówno instrumenty prawne, jak i nacisk wywierany przez konsumentów. Tworzone prawo ekologiczne nakłada na wszystkie podmioty gospodarcze obowiązki dotyczące zapobiegania zagrożeniom środowiska, a także buduje system zachęt do stosowania korzystnych z punktu widzenia ochrony środowiska technologii i surowców.

Gaz ziemny jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorstwa, które pragnie działać w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Urządzenia opalane gazem ziemnym stosowane są obecnie na duża skalę w energetyce, przemyśle i gospodarce komunalnej. Procesy spalania gazu realizowane są z relatywnie najmniejszą, w porównaniu z innymi paliwami, emisją zanieczyszczeń atmosfery. Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń spalających gaz (palniki i kotły gazowe, komory spalania turbin gazowych) podlegają ciągłym udoskonaleniom, co umożliwia postęp technologiczny w realizacji procesów spalania gazu nastawionych na redukcję emisji NOX i innych zanieczyszczeń. Wzrost sprawności urządzeń przynosi zawsze zmniejszone zużycie paliwa, w konsekwencji korzyści ekologiczne.

Zmiana bazy surowcowej polegająca na zastosowaniu gazu ziemnego jako surowca wyjściowego i jako paliwa w piecach technologicznych pozwala na zmniejszenie energochłonności wielu procesów w przemyśle. Dzięki stosowaniu nowoczesnych, mniej energochłonnych procesów technologicznych w nowo uruchamianych lub modernizowanych instalacjach produkcyjnych przedsiębiorstwo uzyskuje wzrost produkcji, jednocześnie znacznie obniżając zużycie energii.

Bezdyskusyjna z punktu widzenia ekologicznego zasadność powyższych przedsięwzięć (modernizacji) jest kolejnym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Muszą one uwzględniać także uwarunkowania lokalne, ale przede wszystkim rachunek ekonomiczny. Przeprowadzane analizy dowodzą wyższość gazu ziemnego w licznych przypadkach, stąd narasta jego ekspansja w każdej dziedzinie gospodarki.