Wzór arkusza nominacji na sieci dystrybucyjnej i przesyłowej

Podstawową formą zgłaszania nominacji jest system informatyczny udostępniony przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (dalej: PGNiG OD) pod adresem:

https://nominacje.pgnig.pl/TelNom24/

Nadanie uprawnień do systemu Telnom24 odbywa się poprzez wypełnienie oraz przesłanie formularza o nadanie uprawnień podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji Odbiorcy do właściwego Regionu obsługi sprzedaży detalicznej PGNiG OD. W celu usprawnienia procesu nadania uprawnień skan wniosku można także przesłać na adres nominacje24@pgnig.pl.

Wzór formularza do pobrania (Wniosek o nadanie uprawnień - nominacje.xlsx)

Przypominamy, że obowiązek składania nominacji dotyczy :

 • Odbiorców przyłączonych do sieci operatora gazociągów dystrybucyjnych (OSD) pobierających gaz ziemny wysokometanowy E, którym przysługuje w danym punkcie wyjścia Moc umowna na poziomie co najmniej 4580 kWh/h (417 m3/h) lub w przypadku gdy Odbiorca korzysta z usługi dystrybucji na zasadach przerywanych,
 • Odbiorców przyłączonych do sieci operatora gazociagów przesyłowych (OGP Gaz-System SA.) pobierających gaz ziemny wysokometanowy E lub zaazotowany Lw, niezależnie od mocy umownej.

W przypadku awarii informatycznego systemu składania nominacji i renominacji, prognozy tygodniowe, nominacje dobowe oraz renominacje określające wysokość zapotrzebowania na paliwo gazowe należy przesyłać pocztą elektroniczną (e-mail), z wykorzystaniem poniższego formularza Excel (.xlsx)

Wzór formularza do pobrania (arkusz do nominacji  - wzor.xlsx)

W przypadku awarii poczty elektronicznej, prognozy tygodniowe, nominacje dobowe i renominacje można składać za pośrednictwem faksu przy zachowaniu wzorów arkusza xls, xlsx lub wzoru pliku txt zgodnie z danymi kontaktowymi uzgodnionymi z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Formaty plików i zasady ich uzupełniania

 • Dane dotyczące prognoz tygodniowych, nominacji dobowych oraz renominacji na poszczególne dni tygodnia gazowego należy przesyłać w plikach tekstowych ASCII (.txt) lub Excel (.xls, .xlsx).
 • Należy wypełnić wszystkie pola odpowiednimi wartościami.
 • Niewypełnione pola dotyczące ilości paliwa gazowego zostaną uzupełnione przez Sprzedającego wartościami zerowymi (0).

  Oznaczenie nazw plików (.xls , .xlsx i .txt):

  Nominacja

Renominacja

NTddmmrrrrnazwaww.xls

RTddmmrrrrnazwaww.xls

NTddmmrrrrnazwaww.xlsx

RTddmmrrrrnazwaww.xlsx

NTddmmrrrrnazwaww.txt

RTddmmrrrrnazwaww.txt

gdzie:  

 • NT - oznaczenie literowe identyfikujące złożoną prognozę tygodniową /nominację dobową ;
 • RT - oznaczenie literowe zaczynające nazwę pliku (renominacja);
 • dd - liczba dwucyfrowa oznaczająca dzień - zawsze poniedziałek tygodnia, którego dotyczy składana prognoza tygodniowa /nominacja dobowa /renominacja;
 • mm - liczba dwucyfrowa oznaczająca miesiąc, którego dotyczy składana prognoza tygodniowa /nominacja dobowa /renominacja (miesiąc dotyczący poniedziałku);
 • rrrr - liczba czterocyfrowa oznaczająca rok, którego dotyczy składana prognoza tygodniowa /nominacja dobowa /renominacja (rok dotyczy poniedziałku);
 • nazwa - nazwa Odbiorcy /Stacji podana przez Sprzedawcę (dopuszcza się skrót nazwy);
 • ww - numer prognozy tygodniowej /nominacji dobowej /renominacji dobowej w danym tygodniu gazowym (liczby kolejno od 01 do 99) - liczone od pierwszej złożonej prognozy tygodniowej /nominacji dobowej /renominacji.

Wzór arkusza .xls, .xlsx

 ID punktu

KID

Nazwa

Rok

 Miesiąc

 Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór pliku .txt

Wiersz dotyczy obiektu Odbiorcy. Kolejne pola w wierszu oddzielone są średnikami wg wzoru:
ID punktu;KID;Nazwa;rrrr;mm;dd;d1;d2;d3;d4;d5;d6;d7

Wskazówki dotyczące wypełnianie arkusza:

 • ID punktu - numer identyfikujący odbiorcę w systemie gazowniczym nadany przez operatora;
 • KID - kod punktu nadany przez Sprzedawcę (PGOD);
 • Nazwa - nazwa Odbiorcy;
 • rrrr - liczba czterocyfrowa oznaczająca rok, którego dotyczy składana prognoza tygodniowa /nominacja dobowa /renominacja (rok dotyczy poniedziałku);
 • mm - liczba oznaczająca miesiąc, którego dotyczy składana prognoza tygodniowa /nominacja dobowa /renominacja (miesiąc dotyczący poniedziałku);
 • dd - liczba oznaczająca dzień - zawsze poniedziałek tygodnia, którego dotyczy składana prognoza tygodniowa /nominacja dobowa /renominacja;

Poniedziałek ... niedziela (d1...d7) - dobowe wartości zapotrzebowania na paliwo gazowe, określone z dokładnością do 1 kWh.

Przykład wypełnionego arkusza:

Przykład dla pierwszej prognozy i nominacji na 49 tydzień 2014 r. (01.12.2014 do 07.12.2014) dla stacji nazwanej „Przykład".

A) Nazwa pliku xls: NT08022010Przykład01.xls

ID punktu

KID

Nazwa

Rok

 Miesiąc

Dzień

 Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 Sobota

Niedziela

 123456

 PGOD

 Przykład

 2014

 12

1

 41291

 39640

 39640

 39640

 39640

 39640

 39640

 

lub

B) Nazwa pliku txt: NT08022010Przykład0.txt

123456;PGOD;Przykład;2014;12;1;41291;39640;39640;39640;39640;39640;39640

Uwaga do zawartości plików .xls oraz .txt:

 • Ogólny format komórek w wierszach Excel.
 • Miesiące styczeń-wrzesień należy oznaczyć jedną cyfrą odpowiednio 1-9, natomiast miesiące październik-grudzień liczbami odpowiednio 10-12.
 • Pierwsze 9 dni miesiąca należy oznaczyć jedną cyfrą odpowiednio 1-9 kolejne liczbami od 10 do maksymalnie 31 w zależności od długości danego miesiąca.
PGOD - kod identyfikujący w systemie gazowniczym;