Dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy

Przedstawiamy pełną listę dokumentów niezbędnych do zawarcia lub aktualizacji umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania.
Do zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego wymagane są następujące dokumenty:
  • Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  • Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z lokalu / obiektu / nieruchomości, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe (oświadczenie to jest wymagane w przypadku zawierania przez klienta umowy po raz pierwszy w danym miejscu poboru paliwa gazowego),
  • Protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez zdającego i przejmującego, ze wskazaniem stanu gazomierza na dzień przekazania (dokument jest wymagany w sytuacji gdy jest przepisanie umowy),
  • ewentualnie Oświadczenie o wyborze grupy taryfowej, w przypadku wyboru grupy taryfowej z oznaczeniem "12T",
  • ewentualnie Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego, dotyczy od 01 listopada 2013 r. jedynie Odbiorców pobierających paliwo gazowe na inne cele niż: cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ani zawodowej lub cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego, w tym prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w ilościach nieprzekraczających ilości określonych w Ogólnych warunkach umowy w pkt IV ust. 16.1.

    Tutaj znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat akcyzy na paliwo gazowe.

Załączniki