1. Dla Domu
  2. Rozliczenia i Płatności
A A A powiększ tekst

To jest element flash

Należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez Odbiorcę na podstawie faktur wystawianych przez PGNiG SA lub przez inny podmiot działający na jego zlecenie i w jego imieniu, w terminach podanych na fakturach. PGNiG SA  zobowiązuje się do dostarczenia faktur nie później niż 7 (siedem) dni przed terminem płatności określonym na fakturach.


Rozliczanie ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań gazomierza odczytanego przez przedstawiciela upoważnionego przez Operatora lub PGNiG SA do odczytu w okresach ustalonych w Taryfie, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.


Cykl odczytowy ustala PGNiG SA a jego zmiana nie wymaga zmiany umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
W przypadku, gdy odczyty wskazań gazomierza następować będą w okresach dłuższych niż jeden miesiąc, PGNiG SA może pobierać należności na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego. Tak ustalone należności mogą być pobierane nie częściej, niż co jeden miesiąc.


Jeśli nie było Odbiorcy podczas dokonywania odczytu przez przedstawiciela upoważnionego przez Operatora lub PGNiG SA, prosimy o zgłoszenie nam aktualnego stanu gazomierza w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.