Twoja Taryfa

Zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 04.01..2017 roku taryfą, po raz kolejny obniżyliśmy cenę sprzedaży gazu ziemnego.

Obniżka cen sprzedaży paliwa gazowego obowiązuje od 18 lutego 2017 r. i nie wymaga od odbiorców wykonywania żadnych dodatkowych czynności.

Zmiany Taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi dotyczą wyłącznie zmiany ceny za paliwo gazowe. Stawki opłat abonamentowych oraz opłaty za dostarczenie paliwa gazowego pozostają na tym samym poziomie. Uwzględniając wszystkie ww. składniki, płatność dla gospodarstw domowych została obniżona odpowiednio:

  • dla odbiorcy wykorzystującego gaz do przygotowywania posiłków (grupa taryfowa W-1.1) – spadek płatności średnio o 2,7%,
  • dla odbiorcy wykorzystującego gaz do podgrzewania wody użytkowej (grupa taryfowa W-2.1) – spadek płatności średnio o 3,6%,
  • dla odbiorcy wykorzystującego gaz do ogrzewania domu (grupa taryfowa W-3.6) – spadek płatności średnio o 3,9%,

Okres obowiązywania taryfy

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 4 obowiązuje w okresie 18.02.07 - 31.03.2017.

  • Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 4 i wynikająca z niej obniżka cen paliwa gazowego została zatwierdzona 4 stycznia 2017 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
  • Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 4 weszła w życie 18 lutego 2017 roku.
do góry

Obniżka cen paliwa gazowego

Sprawdź o ile obniżyliśmy ceny sprzedaży paliwa gazowego dla gospodarstw domowych w porównaniu do poprzedniej taryfy:

 

Grupa taryfowa

CENA ZA PALIWO GAZOWE [gr/kWh]

OBNIŻKA
wynikająca z ostatniej zmiany Taryfy

 

(B vs A)

A B
Cena obowiązująca od 1.07.2016 do 17.02.2017
(Taryfa PGNiG OD nr 4)
Cena obowiązująca od 18.02.2017
(Taryfa PGNiG OD nr 5)
netto brutto* netto brutto*

W-1

9,830 12,091 9,240 11,365 - 6,0%

W-2

9,830 12,091 9,240 11,365 - 6,0%

W-3

9,830 12,091 9,240 11,365 - 6,0%

*prezentowane w tabeli ceny brutto mają charakter poglądowy i ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy podatkowej mogą się różnić od cen brutto wynikających z faktury.

do góry

Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych

Odbiorca jest corocznie kwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie stwierdzonego zużycia paliwa gazowego.

Jeżeli okres obowiązywania umowy z Odbiorcą nie przekracza jednego roku umownego, to Odbiorca jest kwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie zadeklarowanego przez odbiorcę zużycia wynikającego z sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urządzeń z uwzględnieniem charakterystyki poboru paliwa gazowego.

Jeżeli okres obowiązywania umowy z Odbiorcą przekracza jeden rok umowny, to Odbiorca jest corocznie kwalifikowany na kolejny rok umowny do odpowiedniej grupy taryfowej, na podstawie rocznego zużycia paliwa gazowego.

> Dowiedz się więcej

do góry

Zastosowanie taryfy

  • Poziomy cen gazu dla odbiorców indywidualnych kształtowane są dzięki Taryfie, która jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, odpowiednio przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. lub Operatora, właściwy dla miejsca przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci Operatora, wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców, w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne.
  • Do rozliczeń z tytułu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego mają zastosowanie ceny, opłaty i zasady ich stosowania zawarte w Taryfie, przewidziane dla grupy taryfowej, do której został zakwalifikowany Odbiorca.
  • W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat zawartych w Taryfie, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. poinformuje Odbiorcę o takiej zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia w życie zmiany Taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Taryfy. Odbiorca w takim przypadku może wypowiedzieć umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w terminie 14 dni od otrzymania wyciągu ze zmienionej lub nowej Taryfy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
do góry

Taryfy obowiązujące

 

 

Pozostałe taryfy