Krok Czwarty

Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu przez podmiot ubiegający się o przyłączenie wymagań określonych przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) w warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Umowa o przyłączenie stanowi dla spółki gazownictwa oraz dla przyłączanego podmiotu podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony na warunkach w niej określonych. 

Na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia lub wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego)  przygotowuje projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej o ile istnieją prawne, techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, wstępnie określone w wydanych warunkach przyłączenia do sieci gazowej.

Projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej Klient może odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub otrzymać pocztą na wskazany adres do korespondencji.

Klient podpisuje umowę o przyłączenie do sieci gazowej, w której spółka gazownictwa określa m.in.:

  • prawa i obowiązki stron, w tym przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliwa gazowego do podmiotu, moc przyłączeniową dla przyłączanego punktu wejścia lub wyjścia, ilość paliwa gazowego przeznaczonego do odbioru, okres obowiązywania umowy oraz warunki jej rozwiązania,
  • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie, w tym za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, nie wywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w pkt. powyżej lub odstąpienie od umowy,
  • termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania techniczne dotyczące lokalizacji układu pomiarowego i jego parametrów, warunki udostępnienia nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia.