Krok Trzeci

Pobranie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej jest konieczne w przypadku, gdy Klient we wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej wybrał opcję zawarcia umowy o przyłączenie w terminie późniejszym.

Wypełnienie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej i jednoczesne złożenie go za pośrednictwem PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jest gwarancją sprzedaży paliwa gazowego Klientom - podmiotom grupy przyłączeniowej B pogrupy I1 oraz podstawą do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej ze spółką gazownictwa (operatorem systemu dystrybucyjnego).

Wypełniony wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klienta.

Wymagany wniosek:

  • Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Do składanego Wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej należy załączyć:

  1. Pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa jest podpisywana przez osobę trzecią)  - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata) lub niepotwierdzona kopia - jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego. 

Dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów jest gwarancją rozpatrzenia kompletnego wniosku przez spółkę gazownictwa.

 

1 Klienci deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości do 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego albo do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego

Załącznik