Chcę zawrzeć Umowę

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego zawarta jest pomiędzy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. i Odbiorcą, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne. Umowa kompleksowa obejmuje sprzedaż oraz przesył lub dystrybucję paliwa gazowego do Odbiorcy.

Integralną częścią umowy kompleksowej są Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, które szczegółowo określają zasady dostarczania paliwa gazowego oraz informują o wzajemnych prawach i obowiązkach PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. i Odbiorcy w trakcie trwania umowy.

Usługa dystrybucji paliwa gazowego jest wykonywana przez Operatora na podstawie umowy o świadczenie usługi dystrybucji zawartej przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z Operatorem wskazanym w umowie kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Usługa przesyłania paliwa gazowego do sieci OSD realizowana jest na podstawie umowy o świadczenie usługi przesyłania zawartej przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z Operatorem Systemu Przesyłowego.

Uwaga: zgodnie z art. 3 pkt. 18 ustawy Prawo energetyczne, pobór paliwa gazowego bez zawarcia umowy z Dostawcą jest nielegalnym poborem paliwa gazowego.

Dla Klienta deklarującego odbiór paliwa gazowego w ilości powyżej 110 kWh/h umowa jest indywidualnie przygotowywana w Biurze Obsługi Klienta Biznesowego w Regionie.

do góry

Kiedy zawieramy Umowę?

Umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego Odbiorca zawiera:
  • po realizacji umowy o przyłączenie do sieci, jeśli Klient po raz pierwszy rozpoczyna pobór paliwa gazowego w nowym lokalu, domu lub obiekcie.
  • po nabyciu własności do lokalu, domu lub obiektu, który jest już przyłączony do sieci, a Klient może i chce pobierać tam paliwo gazowe.
  • po zawarciu umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia dotyczącej lokalu, domu lub obiektu, a Klient może i chce pobierać tam paliwo gazowe. Jeśli umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w danym punkcie odbioru ma wynajmujący, wydzierżawiający lub użyczający, przed zawarciem umowy z Regionem należy uzyskać zgodę na jej rozwiązanie przez poprzedniego Odbiorcę.
  • w przypadku śmierci dotychczasowego Odbiorcy, jeśli osoby przebywające w lokalu, domu lub obiekcie chcą i mogą odbierać paliwo gazowe.

Zapraszamy do skorzystania z dogodnej dla Państwa formy zawarcia umowy.

Zawarcie Umowy

Załącznik