Zawarcie umowy w BOK

Klient po zakończeniu realizacji umowy o przyłączenie do sieci gazowej lub obejmujący w użytkowanie mieszkanie lub dom, w którym będzie lub jest już doprowadzone paliwo gazowe zobowiązany jest zgłosić się do najbliższego Biura Obsługi Klienta w celu zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Odbiorca zgłasza się do właściwego Biura Obsługi Klienta z wymaganymi do zawarcia umowy, dokumentami:


Pracownik Biura Obsługi Klienta wypełnia dwa egzemplarze umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego oraz dołącza Ogólne warunki umowy i Wyciąg z Taryf. Następnie jeden podpisany egzemplarz umowy zostanie Klientowi wręczony na miejscu.

UWAGA:
Integralną częścią każdej umowy są Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, Wyciąg z Taryfy dla paliw gazowych oraz ewentualnie Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego.1

Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z ich treścią.

Podpisanie umowy oznacza zapoznanie się z powyższymi warunkami.

1od 01 listopada 2013 r. dotyczy jedynie Odbiorców pobierających paliwo gazowe na inne cele niż: cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ani zawodowej lub cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego, w tym prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w ilościach nieprzekraczających ilości określonych w Ogólnych warunkach umowy w pkt IV ust.16.1.

Tutaj znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat akcyzy na paliwo gazowe.