Chcę zainstalować licznik przedpłatowy

Przedpłatowy układ pomiarowy.
  1. Operator na wniosek Sprzedawcy może zainstalować na swój koszt Przedpłato­wy układ pomiarowy, jeżeli Odbiorca:

1.1. co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą należ­ności związanych z dostarczaniem Paliwa gazowego przez okres co najmniej jednego miesiąca, lub
1.2. nie ma tytułu prawnego do Obiektu, lub
1.3 .użytkuje Obiekt w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowego.

  1. W przypadku wystąpienia przez Odbiorcę z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny albo z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez Prezesa URE zgodnie z pkt VIII ust. 3 i 4, Operator może zainstalować na swój koszt Przedpłatowy układ pomiarowy temu Odbiorcy.
  2. Odbiorca, spełniający przesłanki do uznania za odbiorcę wrażliwego w rozumie­niu przepisów ustawy Prawo energetyczne, ma prawo do wystąpienia z wnio­skiem do Operatora o zainstalowanie Przedpłatowego układu pomiarowego. Odbiorca może złożyć wniosek o zainstalowanie Przedpłatowego układu pomia­rowego u Sprzedawcy lub wnieść go bezpośrednio do Operatora. W przypadku gdy Odbiorca wniesie wniosek bezpośrednio do Operatora, zostanie on przeka­zany do Sprzedawcy w celu weryfikacji przez Sprzedawcę czy spełnia on prze­słanki do uznania go za odbiorcę wrażliwego. Operator montuje Przedpłatowy układ pomiarowy w terminie 21 dni od przekazania lub potwierdzenia wniosku Odbiorcy przez Sprzedawcę.
  3. Na wypadek zainstalowania Przedpłatowego układu pomiarowego, z Odbiorcą zostanie zawarta nowa umowa kompleksowa przewidująca rozliczenia w oparciu o Przedpłatowy układ pomiarowy. Z chwilą zawarcia takiej umowy dotychczaso­wa Umowa ulega rozwiązaniu.