Charakterystyka usługi biletowej

Usługa biletowa świadczona przez PGNiG oferowana jest na warunkach elastycznych, m.in. w zakresie wielkości zapasu obowiązkowego, jak również okresu jej świadczenia. Zawarte w ofercie PGNiG opcje usługi dają możliwość realizacji ustawowych obowiązków utrzymywania zapasu obowiązkowego gazu w dwóch modelach do wyboru:

  • bez konieczności zakupu przez przedsiębiorcę dodatkowego gazu ziemnego do zmagazynowania, lub
  • w oparciu o gaz ziemny, który staje się własnością Klienta w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi.

Podmioty, które są zainteresowane świadczeniem przez PGNiG usługi biletowej, w pierwszym kroku powinny zawrzeć z PGNiG umowę ramową, która umożliwia zawieranie zleceń na świadczenie usługi biletowej. Samo podpisanie umowy ramowej nie powoduje ani żadnych zobowiązań, ani kosztów po stronie Klienta.

Aby otrzymać ofertę PGNiG na świadczenie usługi biletowej należy wypełnić tzw. Formularz zapytania, w którym określą Państwo m.in. wielkość zapasu obowiązkowego
(w MWh), preferowany wariant świadczenia usługi, czy okres zlecenia. Formularz, o którym mowa można otrzymać zwracając się z taką prośbą na adres sprzedaz@pgnig.pl.

Podmioty, które dotychczas nie współpracowały z PGNiG, są zobowiązane do przedstawienia dodatkowo podstawowych danych o firmie, co umożliwia weryfikację kontrahenta oraz ocenę jego wiarygodności kredytowej. Jest to standardowa procedura postępowania stosowana w PGNiG dotycząca nowych Klientów.

Po zakończeniu świadczenia usługi biletowej rozliczenie za zmagazynowany gaz następuje poprzez:

  • rozliczenie finansowe za gaz w magazynie (odsprzedaż gazu w magazynie), lub
  • wydanie gazu w punkcie OTC.

Decyzję w powyższym zakresie podejmuje Klient.

Na zdjęciu: KPMG Mogilno